Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samenwerken om het leren en de gezonde ontwikkeling van leerlingen te ondersteunen, zowel thuis als op school. Dat betekent samen zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van hun kind, de leerling. Per leerling worden leerdoelen in samenspraak met de leerkracht, ouders en leerling besproken en vastgesteld. Leerlingen en ouders worden betrokken bij het onderwijsaanbod. 

Medezeggenschapraad (MR)
Deze raad bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. De MR behandelt veel onderwerpen: beleid met betrekking tot het personeel, het schoolgebouw, de organisatie van de school, de doelstelling van de school en de onderwijskundige richting van de school. 

Ouderraad
Per klas maakt één klassenouder deel uit van de ouderraad. De ouderraad houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van alle leuke, sportieve en interessante momenten voor leerlingen. Ze zorgen voor de coördinatie van de hoofdluiscontrole, de (mede)organisatie van de traditionele feesten zoals het Sinterklaas- en Kerstfeest en de organisatie van de avond4daagse. De ouderraad int en beheert tevens de ouderbijdragen.

Ouderhulp
Het hele schooljaar ondersteunen ouders bij activiteiten. Sommigen geven zich op voor het vervoer van leerlingen bij een excursie, anderen helpen bij het schoonmaken van materialen. Welke vorm u het meest aanspreekt en hoeveel tijd u daarvoor beschikbaar heeft, bepaalt u zelf. Als school zijn we blij met elke mate van ondersteuning. 

Communicatie
Wij communiceren open en transparant met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt o.a. ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen.
  • Ouder-kindgesprekken: drie keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelingen van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. Vanaf groep 1 nodigen ouders en kinderen samen uit voor dit gesprek omdat wij leerlingen zien wij als mede-eigenaar van het eigen leerproces.
  • Inloopmomenten: elke dag, na schooltijd, kunt u samen met uw kind terug de klas ingaan en het werk van uw kind bekijken. Indien u vragen aan de leerkracht(en) hebt, kunt u een afspraak maken.
  • Nieuwsbrief De Weekflits die wekelijks verschijnt met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met alle informatie over de school, die voor u en uw kind van belang is.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.
 

Leerkrachten aan het woord

"We hebben een team met enthousiaste leerkrachten."

"We doen er alles aan doen om de leerlingen iets extra's te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van projecten. We maken duidelijk afspraken met elkaar en komen die na."