Oudercommunicatie

Wij communiceren open en transparant met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kind(eren). De dialoog met ouders is belangrijk om de ontwikkeling van hun kind goed te kunnen begeleiden. De school kent vele informatiemomenten en -bronnen zoals:
  • Informatieavond: iedere klas houdt aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst voor alle bij de groep betrokken ouders. Tijdens de presentatie door de leerkracht(en) wordt o.a. ingegaan op de manier van werken. U kunt de methodes bekijken en uw vragen stellen.
  • Ouder-kindgesprekken: drie keer per jaar wordt u in de gelegenheid gesteld om de ontwikkelingen van uw kind met de leerkracht(en) te bespreken. Vanaf groep 1 nodigen we ouders en kinderen samen uit voor dit gesprek omdat wij leerlingen zien wij als mede-eigenaar van het eigen leerproces.
  • Inloopmomenten: elke dag, na schooltijd, kunt u samen met uw kind terug de klas ingaan en het werk van uw kind bekijken. Indien u vragen aan de leerkracht(en) hebt, kunt u een afspraak maken.
  • Nieuwsbrief De Weekflits die wekelijks verschijnt met alle relevante informatie over de afgelopen en komende periode. 
  • Schoolgids met achtergrondinformatie over hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Daarnaast publiceren we jaarlijks de Jaarinformatie met  informatie over de praktische gang van zaken bij ons op school.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.

Leerkrachten aan het woord

"We zijn een goed georganiseerde school met een hardwerkend professioneel team.

"We werken goed samen aan de doorgaande leerlijn. Daardoor verlopen de acht jaar schooljaren op de Wagemakerschool voor de kinderen heel soepel."